Koueki Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kanken Training

A kanji education game.